Myšlenkou projektu je propojit mladé lidi po celé České republice, aby si navzájem s otevřeností předávali především následující zkušenosti formou kurzů či individuálních konzultací.

Komunikační dovednosti

Obchodní jednání

 • umění udělat první dojem, navázání přátelské atmosféry
 • správně nastavená image, vhodně zvolený dresscode
 • pozitivní, milé, zdvořilé vystupování
 • dovednost aktivního naslouchání, projevení upřímného zájmu o protistranu, empatie
 • umění správně klást otázky a vést rozhovor – definovaní požadavků a představ klienta
 • strukturované myšlení vedoucí k rozpoznání, pochopení a řešení problému
 • funkční práce s informacemi i s emocemi
 • znalost neverbální komunikace – řeč těla (umění sebeovládání a čtení z řeči těla protistrany)
 • umění přirozené sebeprezentace – správné používání tónu hlasu a intonace
 • odstranění výplňkových slov a konjunktivu
 • flexibilita jednání a chování podle potřeby typologie obchodního partnera či klienta
 • správné argumentační dovednosti
 • otevřenost názorům protistrany, schopnost ztotožnění a dosledování
 • dovednost dotažení jednání ke konkrétním závěrům
 • asertivní jednání, zvládání argumentace s nadhledem s vyhnutím se konfliktům a nedorozuměním
 • vytváření obchodních konexí
 • poskytování správného servisu
 • zlepšení komunikačních dovedností v telefoníckém kontaktu

Prezentace před publikem

 • umění zaujmout a poutavě prezentovat
 • zahájení prezentace
 • vhodná volba tématu a osnovy
 • řeč těla, intonace
 • práce s publikem
 • práce s délkou prezentace (tipy pro případ kratšího či delšího trvání než byl předpoklad)
 • ideální obsah a grafika slidu, osvojení práce v PowerPointu
 • schopnost rozlišování mezi odbornými informacemi (fakty) a nepodloženými informacemi (domněnkami, osobními názory)
 • rekapitulace, závěr, zafixování získaných poznatků

Osobní rozvoj

Timemanagement

 • dlouhodobé, krátkodobé a denní plánování
 • sestavení a pravidelné využívání týdenního plánu
 • dělení úkolů podle priorit (naléhavost X důležitost)
 • efektivní práce s časovým snímkem
 • efektivní používání kalendáře, diáře a elektronických úkolových aplikací
 • oddělování typů dovedností do bloků (strategické, kreativní atd.)
 • efektivní značení úkolů
 • zlepšení koncentrace na práci – využití poznatků od Grow Job
 • rozdělení činností a úkonů efektivně podle denní hodiny a vlastní typologie
 • tvorba myšlenkových map

Sebereflexe

 • tvorba osobní vize
 • stanovení cílů a práce na jejich dosažení
 • umění vlastního zhodnocení (jak často vést a jakou formou)
 • osobní růst – vlastní zdokonalování
 • získávání sebedůvěry a profesionálního a sebevědomého vystupování
 • tvorba správných návyků
 • práce s emocemi (zvládání překážek, výstup z komfortní zóny, získání nadhledu)
 • hledání a odstraňování negativních návyků a myšlenek z minulosti
 • správný pozitivní postoj, pozitivní myšleni
 • dovednost správně přijímat a reagovat na kritiku
 • umění předat konstruktivní kritiku
 • schopnost srovnávat se formou inspirace, odstranění negativních forem srovnávání
 • otevřenost změnám, adaptabilita

Manažerská praxe

Sestavení týmu

 • stanovení kritérií pro výběrové řízení
 • vedení pohovoru
 • výběr vhodných kandidátů – rozpoznání jejich kvalit a schopností
 • jak pracovat s prvním dojmem
 • umění vyhodnocení typologie osobnosti
 • navázání spolupráce na principu aktivního přítele
 • stanovení pravidel spolupráce, nastavení správných očekávání
 • stanovení vzájemných rolí, začlenění do týmu
 • předání týmové kultur a firemních hodnot

Vedení týmu

 • osvojení zákonů leadershipu
 • vedení motivačního rozhovoru
 • vedení kontrolního rozhovoru
 • individuální jednání podle typologie spolupracovníka
 • práce s týmem lidí (rozpoznání a koordinace různých typů lidí v rámci týmu)
 • pomoc se stanovením osobních vizí a dílčích cílů spolupracovníků
 • manažerské dovednosti (pomoc s plánováním a vyhodnocováním dosažení cílů spolupracovníků)
 • umění podat konstruktivní kritiku
 • schopnost být aktivním přítelem (pomoc se zvládáním překážek a práce s emocemi)
 • vedení k samostatnosti a zodpovědnosti
 • rozvoj podnikatelského myšlení
 • vedení vlastním příkladem
 • získání sebedůvěry a rozvoj přirozené autority
 • příprava a organizace teambuildingových akcí
 • stanovování týmové kultury a společných vizí
 • vedení workshopů
 • osvojení technik koučingu

Finanční gramotnost

Vlastní finanční gramotnost

 • orientace na finančním trhu a variabilitě produktů
 • schopnost objektivně třídit informace a racionálně je vyhodnotit
 • získání odbornosti v pojmech hypotéka, investice, akcie, pojištění, úvěr, RPSN, důchodové pilíře atd.
 • rozumné nakládání s vlastními financemi – přehled příjmů a výdajů
 • rozlišovaní aktiv a pasiv (aktivní a pasivní zdroj příjmu)
 • tvorba daňového přiznání (orientace ve státních daních, daňových odpočtech)
 • orientace ve státních dávkách, státních dotací
 • znalost důchodového systému České republiky,
 • pochopení složeného úročení
 • proniknutí do poplatkové struktury jednotlivých produktů

Předávání finanční gramotnosti – aplikace nabytých znalostí

 • tvorba projektu na kontrolu stávajícího portfolia
 • tvorba projektu na optimalizaci, hledání úspor, tvorbu rezerv
 • pomoc s realizací zvoleného řešení
 • dopad demografických změn na finanční trh
 • přehled finančních institucí na trhu a jejich produktů
 • konzultace s vedoucím, čerpání zkušeností pokročilejšího člena projektu
 • osvojení práce s Excelem a Wordem
 • konzultace s klienty
 • získávání konexí mezi manažery finančních domů
 • získávání konexí z rozmanitých sektorů a profesí
 • poskytování servisu (průběžná celoživotní aktualizace a revize finančního portfolia)